ความเป็นมา

    กลุ่มนักเขียนกลุ่มหนึ่ง นำโดยนายสุวัฒน์ วรดิลก    ประสงค์จะก่อตั้งมูลนิธิ”ศรีบูรพา” หรือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ชื่อใดชื่อหนึ่งมาหลายปีแล้ว   ซึ่งทั้งสองชื่อแม้มีความพร้อมตามกติกาหรือเงื่อนไขการเสนอขอก่อตั้งทางกฎหมาย  แต่บังเอิญเป็นช่วงหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  เผด็จการทหารและเผด็จการพลเรือนได้สลับกันเข้ามากุมอำนาจของรัฐยาวนานกว่าทศวรรษ  ช่วงเวลาเหล่านั้นชื่อ “ศรีบูรพา” และ กุหลาบ สายประดิษฐ์ ล้วน “ต้องห้าม” สำหรับชนชั้นปกครอง  ซึ่งไม่เคยมีประชาธิปไตยในจิตวิญญาณ

    บัดนี้   ลมหายใจของสังคมไทยผ่อนคลายตัวลงด้วยคำสั่งรัฐบาลทหารที่ ๖๖/๒๓  การเข่นฆ่าสังหารผลาญชีวิตระหว่างกำลังทหารพร้อมอาวุธสงคราม กับประชาชนบางเสี้ยวผู้แสวงหาทางรอดของชีวิตที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิดแผ่วจากความเข้มงวดจริงจัง  และสากลก็กำลังหายใจเอาประชาธิปไตยเข้าไว้  พอดีกับสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ประสบชัยชนะ  พลอยให้สังคมคอมมิวนิสต์ และสังคมสังคมนิยมอ่อนกำลังลงสู่ความล้มเหลว  เผด็จการทุกรูปแบบพลอยเป็นสิ่งล้าสมัย เชย และน่าอับอาย”    กองทุน “ศรีบูรพา”  จึงปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยความร่วมมือของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อระลึกและเชิดชูเกียรติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา”นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้ไม่เคยค้อมหัวให้เผด็จการ
  2. เพื่อเผยแพร่ประวัติ ชีวิตและผลงานของกุหลาบ  สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” หรืองานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
  3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักคิด  นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ที่ดำเนินแนวทางชีวิตและแนวทางการเขียนตามรอยกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา”
  4. เพื่อการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเดินตามแนวทางการคิดและการเขียนของกุหลาบ  สายประดิษฐ์  และ “ศรีบูรพา”

การบริหารกองทุน

ให้ดำเนินการบริหารโดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และกรรมการอีกไม่เกิน ๘ คน ทั้งนี้ ในจำนวนกรรมการนั้นให้มีทายาทของกุหลาบ สายประดิษฐ์  ๑ คน   และหรือกรรมการผู้แทนของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

    ตำแหน่งในการบริหารงานกองทุนประกอบด้วย  ประธานกองทุน  รองประธานกองทุน  เลขานุการกองทุน เหรัญญิกกองทุน และกรรมการ  

การบริหารงานการเงิน

    การได้มาของเงินกองทุน

  1. ทุนก่อตั้งมาจากการจัดงานครบรอบวันเกิดของนายสุวัฒน์ วรดิลก  
  2. การบริจาค
  3. การจัดกิจกรรมหารายได้ของกองทุน

    เงินรายได้ให้นำฝากธนาคาร และให้ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนศรีบูรพา” โดยให้ประธาน  เลขาธิการ ผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายเป็น  ๒ ใน   ๓  ของผู้มีอำนาจ   

    คณะกรรมการกองทุนต้องแสดงฐานะการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปี

การดำเนินงาน

  1. จัดกิจกรรมมอบรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี   
  2. ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมอื่น ๆตามสมควร
  3. การขยายกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน

ประกาศ  ณ วันที่   ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๓๐

นายสุวัฒน์ วรดิลก

ประธานกองทุนศรีบูรพา