รายนาม นักเขียนรางวัล “ศรีบูรพา”

คนที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์(เสนีย์ เสาวพงศ์)
คนที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒ นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์)
(เว้นพ.ศ.๒๕๓๓หนึ่งปี)
คนที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๔ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
คนที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
คนที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๖ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
คนที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
คนที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๘ นายกรุณา กุศลาสัย
คนที่ ๘พ.ศ. ๒๕๓๙ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คนที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
คนที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ นายวิทยากร เชียงกูล
คนที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ นางสุภัทร สวัสดิรักษ์
คนที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
คนที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ นายเสถียร จันทิมาธร
คนที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
คนที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายธีรยุทธ บุญมี
คนที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
คนที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายสมบูรณ์ วรพงษ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัลพิเศษ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา จากคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา ได้แก่
นักคิดนักเขียนดีเด่น นายสุวัฒน์ วรดิลก
นักหนังสือพิมพ์ดีเด่น นายขรรค์ชัย บุนปาน
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่น นายเสน่ห์ จามริก
คนที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ นายสุรชัย จันทิมาธร
คนที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายวัฒน์ วรรลยางกูร
คนที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายสุทธิชัย หยุ่น
คนที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
คนที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระไพศาล วิสาโล
คนที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
คนที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คนที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายธีรภาพ โลหิตกุล
คนที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ นางวรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ นายอาจิณ จันทรัมพร บรรณาธิการ
นายช่วย พูลเพิ่ม บรรณาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ นายเชิด ทรงศรี นักสร้างภาพยนตร์
ในปี ๒๕๖๐ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ นายเดวิด สไมท์ (David Smyth) นักแปลชาวอังกฤษ
นายหลวน เหวินหัว นักแปลชาวจีน
คนที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประมวล เพ็งจันทร์
คนที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
คนที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายอรุณ วัชระสวัสดิ์
คนที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุริชัย หวันแก้ว
ในปี ๒๕๖๔ รางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ นายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
คนที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายประกิต หลิมสกุล
คนที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายทองแถม นาถจำนง
คนที่ ๓๔ พ.ศ.๒๕๖๗ รุ่งมณี เมฆโสภณ
คนที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
รางวัลรพีพร พ.ศ. ๒๕๖๗ คมทวน คันธนู