(ภาพจาก MGR ONLINE)

ครูหลวน เหวินหัว นักเขียนรางวัลศรีบูรพาเกียรติยศ ปี ๒๕๖๐ เกิด ค.ศ. 1939 ที่เมืองจี๋หลิน เริ่มเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อ ค.ศ. 1960 หลังจบการศึกษา ก็ได้ทำงนวิจัยวรรณกรรมไทย ที่สำนักวิจัยวรรณกรรมต่างประเทศแห่งสถาบัณฑิตยสถานแห่งประเทศจีน ต่อมา ค.ศ. 1982 ก็ได้เข้าศึกษาภาษาไทยและทำงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ปี วิจัยวรรณกรรมไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก ๑ ปี (1987-88) จากนั้นก็เป็นอาจารย์ประจำสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมเวลาถึง ๘ ปี (1993-95,1998-2004) กระทั่งเกษียณอายุกลับบ้านที่ปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2005

ครูหลวนยังได้สร้างสรรค์งานเขียน ถ่ายทอดวรรณกรรมไทยเป็นภาษาจีนให้ชาวจีนได้รู้จักงานทางความคิดและงานเขียนของไทยมากขึ้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทย (เป็นประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทยพากษ์ภาษาจีนเล่มแรก) ประวัติศาสตร์วรรณกรรมตะวันออก (มี ๒ เล่ม, ได้รับรางวัลจากหอสมุดแห่งชาติจีน) นอกจากนี้ ยังมีงานแปลได้แก่ ‘ข้างหลังภาพ’ ของ “ศรีบูรพา” ‘คำพิพากษา’ และ ‘เรื่องธรรมดา’ ของ ชาติ กอบจิตติ ‘รวมเรื่องสั้นไทย’ ‘รวมนิทานของศรีธนนชัย’ ตลอดจนบทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และกวีไทยท่านอื่น ๆ