สุชาติ สวัสดิ์ศรี

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๘ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเมือง และโรงเรียนมัธยมศึกษาดอนเมือง จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนอินทรศึกษา ๑ ปี หลังจากนั้นจึงทำงานด้านหนังสืออย่างจริงจัง ได้ชื่อว่าเป็นบรรณาธิการชั้นเยี่ยม เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ โลกหนังสือ บานไม่รู้โรย ช่อการะเกด และหนังสือเล่มเฉพาะกิจอีกหลายเล่ม มีผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้นและบทกวี แต่ที่เขียนมากที่สุดคือบทบรรณาธิการ บทกล่าวนำ และบทนำ ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ รวมเรื่องสั้นและบทกวีชื่อ ความเงียบ รวมบทกวี ชื่อ จินตนาการ ามบรรทัด และรวมข้อเขียนตอบปัญหาทางวรรณกรรมชื่อ สิงห์สนามหลวง ชีวิตวรรณกรรมได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๙ (๒๕๔๐)