ที่  ว.๑ /๒๕๕๒                                                                                    

กองทุนศรีบูรพา

ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ)

พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐

๕       มีนาคม  ๒๕๕๒

เรื่อง        การตัดสิน  “รางวัลศรีบูรพา”

เรียน       เพื่อนสื่อมวลชน

ด้วย “รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”

๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

๓.ยังมีชีวิตอยู่

“กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๑๙ คน ตามลำดับดังนี้ นายศักดิชัย  บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”)(๒๕๓๑), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”)(๒๕๓๒),  คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง(๒๕๓๔), นายอาจินต์ ปัญจพรรค์(๒๕๓๕),นายสุจิตต์ วงษ์เทศ(๒๕๓๖),นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(“ส.ศิวรักษ์”)(๒๕๓๗), นายกรุณา กุศลาสัย(๒๕๓๘),นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์(๒๕๓๙),นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี(๒๕๔๐),นายวิทยากร เชียงกูล(๒๕๔๑),นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒),นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”)(๒๕๔๓),นายเสถียร  จันทิมาธร(๒๕๔๔) ,นายนิธิ เอียวศรีวงศ์(๒๕๔๕),นายธีรยุทธ บุญมี  นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖),นายสมบูรณ์ วรพงษ์(๒๕๔๗),นายสุรชัย จันทิมาธร(๒๕๔๙), นายวัฒน์ วรรลยางกูร(๒๕๕๐)  และนายสุทธิชัย  หยุ่น (๒๕๕๑)

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา”  ๓ สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน  นายขรรค์ชัย  บุนปาน           สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สำหรับปี ๒๕๕๒ นี้ คณะกรรมการ  “กองทุนศรีบูรพา”  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับรางวัล  ”ศรีบูรพา”

อนึ่ง  พิธีมอบ  “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒   ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย   สำหรับสถานที่จัดงานและกำหนดการที่แน่นอน  คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยอม  ซองทอง)

ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”

โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม)

๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-เลขานุการกองทุนฯ)