จดหมายถึงทุกท่าน

สถานการณ์การเมืองในสังคมไทยขณะนี้  จะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองที่ก้าวหน้าสร้างสรรค์ได้  ไม่ว่าฝ่ายใดในสองฝ่ายหลักซึ่งขัดแย้งกัน  จะประสบความสำเร็จจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน  โดยเฉพาะการไม่นำเอาสติปัญญาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  ไม่เน้นการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องชี้นำในการหาทางคลี่คลายปัญหาร่วมกัน

โดยหลักใหญ่ใจความจะต้องเห็นความสำคัญของความมีสันติภาพที่แท้จริงของราษฎร   มีประชาธิปไตยที่แท้จริงของราษฎร  มีความเป็นธรรมของราษฎร  ทุกชนชั้นชนชาติที่มาประกอบเข้าเป็นสังคมไทย  ไม่เช่นนั้น สังคมไทยจะยังห่างไกลจากคำว่า “ประชาธิปไตยสมบูรณ์”  ที่มีหลักการสำคัญว่า “อำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” อย่างแท้จริง

ขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมือง    ทั้งฝ่ายที่มีอำนาจรัฐและฝ่ายที่เรียกตัวเองว่า  การเมืองภาคประชาชน  หรือผู้ที่มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย  น้อมนำรับฟัง ความคิดเห็นที่แตกต่างใช้วิจารณญาณ  ใช้สติสัมปชัญญะ  มองเห็นมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน  ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีเหมือนกัน  ไม่พยายามคิดแก้ปัญหาโดยอคติ  มุ่งเน้นความรุนแรง  ซึ่งจะนำพาไปสู่การประหัตประหารกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ไม่ได้เก็บรับเอาการเผชิญหน้าทางการเมือง  ด้วยความรุนแรงในอดีตที่ทำให้พัฒนาการประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่า  มาเป็นบทเรียน

มีแต่ต้องเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล  ยอมรับความแตกต่างทางความรู้สึกนึกคิด   โดยตั้งความหวังไว้ที่การร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองในสังคมไทยให้ก้าวหน้า   ยอมรับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย  เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความเห็นต่างได้มีที่ยืนอย่างเท่าเทียม  จึงจะเป็นทางแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปสู่วังวนเดิมอีก  เป็นหนทางหนึ่งของจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของราษฎร

……………….

สังคมไทย  ยังมีความหวัง………

ด้วยรักและศรัทธาในสันติธรรม

สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย

อดีตผู้ประสานงานแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (ประจำตึก กตป.) พ.ศ.๒๕๑๘

๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑