ลุงไสว มาลยเวช ผู้รับ รางวัลนราธิป เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจวาย ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่ศาลา 6 วัดพระศรีหาธาตุฯ บางเขน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหา เวลา 18.30 น. พิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ญาติฝากแจ้งมาว่า งดหรีด

คุณสุพจน์  ด่านตระกูลเคยเขียนถึงว่า…….

……..คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ ถูกจัดให้อยู่ห้อง(ขัง)ใหญ่ จึงต้องอยู่รวมด้วยหลายคน มีขุนเจริญสืบแสง หรือนายแพทย์เจริญ สืบแสง ประธานกรรมการองค์การสันติภาพแห่งประเทศไทย สมัคร บุราวาศ สมาชิกแห่งราชบัณฑิตสภา เปลื้อง วรรณศรี พ.ท. สาลี่ ธนวิบูลย์ นาวาอากาศตรี พร่างเพชร บุญรัตพันธ์ อุทธรณ์ พลกุล ครอง จินดาวงศ์ มงคล ณ นคร ไสว มาลยเวช เป็นต้น………. ผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดคุณกุหลาบภายในคุกคือคุณไสว มาลยเวช เพราะนอกจากจะช่วยจัดหาอาหารและชง “โอยัวะ” ให้วันละสี่เวลาแล้ว คุณไสว มาลยเวช ยังทำหน้าที่เป็นอาลักษณ์คัดลอกต้นฉบับข้อเขียนต่างๆ ของคุณกุหลาบสำหรับส่งไปให้หนังสือพิมพ์ด้วย  จันทา โนนดินแดง ตัวเอกของเรื่องแลไปข้างหน้า  ก็เกิดขึ้นในคุกบางขวางนั้นเอง