ปรี ดาด้วยรักล้น              ศักดิ์มนุษย

ดี ซื่อแสนบริสุทธิ์           กาจกล้า

พนม คิดแต่โรจน์รุด            แด่ชาติ

ยงค์ อยู่ยืนหยัดท้า               ฝากไว้นิรันดร์กาล

ปรีดีอภิวัฒน์              ยืนจรัสไปชั่วนาน

ปรีดีสมัครสมาน        ประคองรักสังคมไทย

ปรีดีอภิจิต                 สิ่งที่คิดล้วนก้าวไกล

ปรีดีล้ำสมัย               เพราะล่วงหน้ามาก่อนแล้ว

ปรีดีมีศีลมั่น              ยิ่งยืนยันใจเป็นแก้ว

ปรีดีมีธรรมแพรว       ยึดถือไว้ในใจตน

ปรีดีเสียสละ              มีสัจจะมีเหตุผล

ปรีดีแสนอดทน          มิปริปากมิบ่นใด

ปรีดีเราปรีดา              เพราะรู้ว่ายิ่งกว่าใคร

ปรีดีมีหัวใจ                 มีเลือดเนื้อมีชีวิต

ปรีดีเราปรีดา              เพราะรู้ว่ายืนสถิต

ปรีดีคือนักคิด             ปรีดีคือสันติชน

ร้อยสิบปีแห่งปรีดี      ยังศักดิ์ศรีก้องสากล

ปรีดียังทานทน           เป็นปรีดาแห่งสังคม

ปรีดียังปรีดา               ยังยืนค่าอันควรชม

ยิ่งนานยิ่งขานคม       คำปรีดียิ่งปรีดิ์เปรม

ยิ่งนานยิ่งขานคม       คำปรีดียิ่งปรีดิ์เปรม

ชมัยภร  แสงกระจ่าง

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒