เสถียร จันทิมาธร

By Admin

เสถียร จันทิมาธร เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่จังหวัดสุรินทร์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น แล้วไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนจบปริญญาตรี เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง จากนั้นไปร่วมงานกับหนังสือพิมพ์รายวันอีกหลายฉบับ อาทิ สยามนิกร สยามรัฐรายวัน และวิทยาสาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้เข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และกลับออกมาเมื่อรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศนโยบายคืนสู่เหย้า ตามคำสั่ง ๖๖/๒๓ มีผลงานเขียนโดดเด่นในด้านวรรณกรรมวิจารณ์ และบทความแสดงความคิดเห็น ผลงานรวมเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ คนเขียนหนังสือ, คลื่นลูกเดิม, หนอนหนังสือ, สายธารวรรณกรรมไทย เป็นต้น ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๓ (๒๕๔๔)

นิธิ เอียวศรีวงศ์

By Admin

นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๔๘๓ ในครอบครัวคนจีน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนได้ตั้งชมรมวรรณศิลป์ และเขียนบทความลงในหนังสือของคณะ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาประวัติศาตร์ คณะอักษรศาตร์ จากสถาบันเดิม ปี ๒๕๐๙ เข้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ผลงานด้านงานเขียน อาทิเช่น “ปากไก่และใบเรือ” “สุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี” “การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี” เป็นต้นนอกจากบทบาทนักวิชาการและนักเขียนแล้ว ยังเป็นผู้ติดอาวุธทางปัญญาและร่วมเคลื่อนไหวในการเมืองภาคประชาชน โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” และ “สำนักข่าวประชาธรรม” ทั้งยังเป็นหนึ่งในนักวิชาการของ “สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน” อีกด้วยได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๔ (๒๕๔๕)

ธีรยุทธ บุญมี

By Admin

ธีรยุทธ บุญมี เกิดที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๙๓ เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๕๑๒  สอบได้ที่ ๑ ของประเทศไทยปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักคิดนักเขียน นักวิชาการที่มีบทบาททางการเมือง ตั้งแต่ช่วงที่เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้คนไทยต่อต้านการซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น เมื่อ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๑๕  เป็น ๑ ใน ๑๓ คนที่ถูกจับในการเรียกร้องประชาธิปไตยจนเป็นชนวนนำไปสู่การรวมตัวของประชาชน กระทั่งเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  เมื่อเกิดการนองเลือด ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมปฏิวัติกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครั้นหันหลังให้พรรคคอมมิวนิสต์ ได้เดินทางไปศึกษาด้านปรัชญาส ังคมวิทยา และมานุษยวิทยาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จนได้เป็น Ph.D Candidate ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยไนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์กลับมาเมืองไทยได้นำเสนอแนวคิด “ทางเลือกที่สาม คือการสร้างสังคมเข้มแข็ง” ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีบทความแนวสังคมและการเมืองออกมาอย่างสม่ำเสมอ ผลงานเขียน เช่น “จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย” “ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง” “ชาตินิยมและหลังชาตินิยม” เป็นต้นได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๕ (๒๕๔๖)

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

By Admin

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เกิดเมื่อปี ๒๔๙๒ ในหมู่บ้านคนหาปลา ปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง เป็นบุตรคนที่ ๓ ของครอบครัวผู้ยากไร้ บิดาเป็นช่างเครื่องเรือประมง มารดาขายผักผลไม้ในตลาด จบชั้นมัธยมต้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมปลายที่จังหวัดชลบุรี ได้ทุน AFS ไปเรียนที่อเมริกาหนึ่งปีช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นผู้นำนักศึกษาเดินประท้วงรัฐบาลไปตามถนนราชดำเนิน และได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอยู่หลายปี ก่อนจะผิดหวังในเรื่องแนวคิด และถอนตัวออกมาเรียนจน ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศ หรัฐอเมริกา หลังสำเร็จการศึกษาเข้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เคยได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงานเขียนออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น “มหาวิทยาลัยชีวิต” “การผ่านพ้นของยุคสมัย” “ก่อนสิ้นศตวรรษ” เป็นต้น  ทั้งยังเป็นเลขาธิการคนแรกของมูลนิธิสืบนาคะเ ถียร และอดีตประธานกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปxป)ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๑๖ (๒๕๔๖)

สมบูรณ์ วรพงษ์

By Admin

สมบูรณ์ วรพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ที่ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประชาบาล อ.ฝาง  เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปรินส์รอยฯ จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนยุพราช สอบครูพิเศษมัธยม (พม.)  เรียนประกาศนียบัตรหนังสือพิมพ์ (ภาคค่ำ) ที่จุฬาฯทำงานสำรวจบ่อน้ำมัน งานตรวจปรู๊ฟ ครูสอนหนังสือที่รัฐไทยใหญ่ โรงเรียนนิมมานรดีสกรุงเทพฯ เริ่มงานหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” “เดลิเมล์” “หลักเมืองชีวิตใหม่” เสียงอ่างทอง” และประจำที่ “ไทยรัฐ” ตั้งแต่หัวหน้าข่าวการเมืองยุคบุกเบิก จนทำหน้าที่บรรณาธิการผลงานรวมเล่มตามลำดับ ได้แก่ รถเที่ยวสุดท้ายจากตองยี (นวนิยาย), จากลุ่มเจ้าพระยา (นวนิยาย), ยึดรัฐบาล (สารคดีการเมือง), คดีสังหาร ๔ อดีตรัฐมนตรี (สารคดีการเมือง), กรายมะริกัน (สารคดีท่องเที่ยว), บนเส้นทางนักหนังสือพิมพ์ (บันทึก), ชุนเทียนที่ปักกิ่ง (สารนิยาย), ครูดี เด่นดวง…

สุรชัย จันทิมาธร

By Admin

สุรชัย จันทิมาธร สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2491 ที่ จ.สุรินทร์ เป็นบุตรของนายยุทธ-นางเล็ก จันทิมาธร จบมัธยมจากโรงเรียนรัตนบุรี เคยเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์แต่ไม่จบ ถือเป็นนักแต่งเพลงชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของวงการเพลงไทย ผู้คนในวงการเพลงเพื่อชีวิตยกย่องให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของวงการเพลงเพื่อชีวิต ปี 2516 ร่วมกับ วีระศักดิ์ สุนทรศรี ก่อตั้งวงดนตรี ท.เสนและสัญจร ขึ้น ก่อนจะรวมวงกับวงบังคลาเทศแบนด์ของ มงคล อุทก และทองกราน ทานา จนกลายเป็นวงดนตรี คาราวาน เมื่อปี 2517 มีผลงานออกมาหลายสิบชุดนอกจากนี้ หงา คาราวาน ยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ รวมบทกวี จารึกบนหนังสือ รวมเรื่องสั้น เดินไปสู่หนไหน, มาจากที่ราบสูง, ข้างถนน, ความบ้ามาเยือน, ดวงตะวันสีแดง และนวนิยาย ก่อนฟ้าสาง เป็นต้น ความรู้สึกจาก ‘อาจินต์ ปัญจพรรค์’…