รางวัลศรีบูรพา 2552

By Mod

ที่  ว.๑ /๒๕๕๒                                                                                     กองทุนศรีบูรพา ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐ ๕       มีนาคม  ๒๕๕๒ เรื่อง        การตัดสิน  “รางวัลศรีบูรพา” เรียน       เพื่อนสื่อมวลชน ด้วย “รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้ ๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา” ๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ๓.ยังมีชีวิตอยู่ “กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว…

“ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ รับรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552

By Mod

นักประวัติ ศาสตร์คนดัง “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ รับรางวัลนักเขียน “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552 เผยเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2516 มีผลงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี สมาคมนักเขียนฯ-กองทุนศรีบูรพา มอบรางวัลในงาน “วันนักเขียน” 5 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. กองทุนศรีบูรพา โดยนายประยอม ซองทอง ประธานคณะกรรมการ ประกาศว่าคณะกรรมการกองทุนศรีบูรพามีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี 2552 แก่ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมือง อดีตอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพิธีมอบรางวัลกำหนดขึ้นพร้อมจัดงาน “วันนักเขียน” ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวเชิญนายชาญวิทย์กล่าวสุนทรกถาด้วย สำหรับกองทุนศรีบูรพา ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัตินายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือศรีบูรพา (พ.ศ.2448-2517) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก โดยมอบรางวัลให้ศิลปิน…

เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับโครงการจัดงาน ๑๑๐ ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์

By Mod

ขอเชิญชวนนักคิด  นักเขียน  นักวรรณศิลป์  ศิลปิน เขียนบทกวี เชิดชูเกียรติคุณ ปรีดี  พนมยงค์ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี (๒๔๔๓-๒๕๕๓)เพื่อนำลงตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยส่งบทกวีมาที่ สถาบันปรีดี  พนมยงค์เลขที่ ๖๕/๑  สุขุมวิท ๕๕  (ทองหล่อ)แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐โทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑   โทรสาร  ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙หรือ E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ( ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒)ของกองทุนศรีบูรพา และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

By Mod

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จัดงานครบรอบชาตกาล ๑๐๓ ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยจัดทำบุญในภาคเช้าที่วัดเทพศิรินทราวาส  และจัดงานอ่านบทกวีและพบปะสังสันทน์ระหว่างนักเขียนนักอ่านที่บ้าน “ศรีบูรพา” ซอยพระนาง  ในภาคบ่าย  มีผู้ไปร่วมงาน อาทิ  คุณ “กฤษณา อโศกสิน” ดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล ประยอม ซองทอง  ลิขิต หงส์ลดารมภ์  “ศรีดาวเรือง” ชมัยภร แสงกระจ่าง สันติสุข โสภณสิริ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย  ศันสนีย์  ศีตะปันย์   เป็นต้น ๓ เมษายน ๒๕๕๑ อาจารย์พร้อมนักเรียน  ๑๒  คนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้มาเยี่ยม  ชมบ้านศรีบูรพา  โดยมี สุรพันธ์ -วาณี สายประดิษฐ์ และชมัยภร  แสงกระจ่าง ได้ร่วมบรรยายเรื่องศรีบูรพาด้วย ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลศรีบูรพา ประจำปี๒๕๕๑…

ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลศรีบูรพา” ประจำ 2552 แด่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

By Mod

คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2552 นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นนักประวัติศาสตร์ นักคิด นักเขียน และครู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม  2484 ที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดราชบุรีแล้ว จึงสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำดับ จบเป็นบัณฑิตสอบได้ที่ 1 เกียรตินิยมดี และได้รับรางวัลภูมิพล 6 เดือน จากนั้นได้รับทุน จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อปริญญาโททางการทูตทีสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา2 ปี จากนั้นต่อระดับปริญญาเอก ด้าน South East Asian History  ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล มลรัฐนิวยอร์ก 5 ปี โดยเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง The Rise of Ayudhya เมื่อกลับมาประเทศไทย เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์…

Nam sed tellus id magna elementum tincidunt

By Mod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis risus. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Integer imperdiet lectus quis justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Etiam bibendum elit eget erat. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam…